تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
نام شرکت/کارگاهاستاننام مسئولنوع فعالیتوضعیتآدرس
گلبتهرمزگانلنج سازیغیر فعال
عبداله ابراهیمیهرمزگانلنج سازیفعال
برادران پلهرمزگانلنج سازیغیرفعال
تعاونی لنج سازی خمیرهرمزگانلنج سازیغیرفعال
محمود سفاریهرمزگانلنج سازیفعال
گوران قشم (اسماعیلی)هرمزگانلنج سازیفعال
یوسف هدری صلغیهرمزگانلنج سازیفعال
عبدالرحمن هدریهرمزگانلنج سازیفعال
اطلاعات بیشتر : اداره کل  امور دریایی