توضیح: آمار دریافت مواد زائد کشتیها در بنادر بعلت دریافت اطلاعات از بنادر و هماهنگی در ستاد، با یک ماه تاخیر ارائه می گردد.

به منظور  فرم دهی مناسبتر جداول،  امکان جمع چندماهه آمار دریافت مواد زائد کشتیها فراهم شده است و آمار به صورت سه ماهه ارایه شده است.

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
نام بندربازرسی زیست محیطی کشتی (مورد)آب خن (M3)روغن سوخته و اسلاج(M3)دریافت زباله( مورد)
دی 95
شهید رجایی10477.6223.19106
امام خمینی2673.962147
بوشهر4930.812
چابهار22--3
خرمشهر397.65.756
انزلی1876.751483
نوشهر125.81412
امیرآباد و نکاء560.521634
جمع ماه دهم275305.17335.74403
بهمن 95
شهید رجایی6817.8210.76134
امام خمینی2350.4129.601148
بوشهر4911.3511.810
چابهار28100.14
خرمشهر251.81.46
انزلی843.21.569
نوشهر415.8-14
امیرآباد و نکاء3361027
جمع ماه یازدهم208186.35365.161412
اسفند 95
شهید رجایی20117.3212.6150
امام خمینی2766.328164.582136
بوشهر4435.215.815
چابهار1176.3213.37
خرمشهر3-212
انزلی10145.79.571
نوشهر205.523.920
امیرآباد و نکاء585.21425
جمع ماه دوازدهم140531.568435.682436
جمع سه ماهه چهارم 956231023.0881136.5821251
اطلاعات بیشتر : اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی