توضیح: آمار دریافت مواد زائد کشتیها در بنادر بعلت دریافت اطلاعات از بنادر و هماهنگی در ستاد، با یک ماه تاخیر ارائه می گردد.

 

به منظور  فرم دهی مناسبتر جداول،  امکان جمع چندماهه آمار دریافت مواد زائد کشتیها فراهم شده است. آمار به صورت چهار جدول فصلی  تحت عناوین:  «3 ماهه اول »- «3 ماهه دوم »- «3 ماهه سوم » و «3 ماهه چهارم »  در زمان مقرر تهیه و ریز آمار تسهیلات دریافت مواد زائد هر ماه در جداول فصلی ارایه شده است

 

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نام بندربازرسی زیست محیطی کشتی (مورد)آب خن (M3)روغن سوخته و اسلاج(M3)دریافت زباله( مورد)
دی 96
شهید رجایی7188184.05133
امام خمینی2587109.05155
بوشهر4888.217
چابهار___2
خرمشهر51.15311
انزلی1220.8_79
نوشهر1413_14
امیرآباد و نکاء6156.49.547
جمع ماه دهم181374.35313.8458
بهمن 96
شهید رجایی7762.11126.58160
امام خمینی4029.678.83152
بوشهر3611116
چابهار36__3
خرمشهر53.52.87
انزلی1692.5364
نوشهر1925_19
امیرآباد و نکاء11947.543
جمع ماه یازدهم240307.71229.71464
اسفند 96
شهید رجایی7544.17104.36122
امام خمینی1940.52117.2199
بوشهر5420.251519
چابهار944106
خرمشهر421.555.4510
انزلی690.51467
نوشهر45.46_14
امیرآباد و نکاء4117.268.542
جمع ماه دوازدهم213363.71274.51479
دوازده ماه 9624084441.424081.4336008
اطلاعات بیشتر : اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی