فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت طراحی و اجرای سکوی ارائه داده

مناقصه

3.170.290

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۲۲

۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۰۴

«آگهی فراخوان ارزیابی کیفی »

وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و دریانوردی: سازمان مرکزی

-         سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد جهت انجام امور مربوط به طراحی و اجرای سکوی ارائه داده را  برای مدت یکسال در سازمان از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به انتخاب مشاور اقدام  نماید.

-         محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1397/05/15 شرکت کنندگان صرفاً با مراجعه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس (iets.mporg.ir) می توانند اسناد ارزیابی کیفی انتخاب مشاور را  دریافت نمایند.

-         محل و مهلت تسلیم پاکت ارزیابی کیفی: شرکت کنندگان باید پاکت اسناد ارزیابی کیفی را تا ساعت 16 روز       سه شنبه مورخ 30/05/1397 به دبیرخانه مرکزی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند.

-          شرکت کنندگانی مجاز به تحویل اسناد ارزیابی کیفی می باشند که از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با شناسه کاربری همنام شرکت دریافت و اسامی آنان در فهرست دریافت کنندگان درج شده باشد در غیر اینصورت اسناد تحویلی مورد ارزیابی کیفی قرار نخواهد گرفت و عینا به آنان عودت خواهد گردید.

-         جلسه تشریح فراخوان ارزیابی کیفی و پرسش و پاسخ: ساعت 10 روز چهار شنبه مورخ24/05/1397 در محل سالن جلسات طبقه دوازدهم سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل شده و حضور نمایندگان مطلع فنی و بازرگانی در آن جلسه اختیاری است.ضمناً ارائه معرفی نامه کتبی از طرف شرکت کنندگان الزامی می باشد.

-         هزینه آگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.

-         آدرس دستگاه مناقصه گزار: تهران- میدان ونک- بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک خیابان دیدار جنوبی پلاک 1

تلفن: 84932758    فاکس: 88651021  پست الکترونیک: ICT@PMO.IR

توضیحات:

بدیهی است کلیه شرکت کنندگان محترم می بایست تا آخرین موعد تحویل اسناد ارزیابی کیفی نسبت به پایش و رصد پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور جهت دریافت آخرین اصلاحات و الحاقات اهتمام نمایند.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.