فهرست مزایده و مناقصه های فعال

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
3.170.290 ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
5 ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ فراخوان