فهرست مزایده و مناقصه های فعال

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
1139/CE/98 ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ ۱۶ تیر ۱۳۹۸ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه