فهرست مزایده و مناقصه های فعال

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
5 ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ فراخوان