flag

راهنمای کنترل و بازرسی کشتیها در بنادر ایران

-کنتــرل و بازرســی کــشتیها یکــی از روشــهای شــناخته شــده جهــت نظــارت بــر وضــعیت فنــی و ایمنــی کــشتیها و شناســایی شناورهای غیراستاندارد و جلوگیری از تردد آنها می باشد. فرآیندی که طبق آن یک کشور می تواند نسبت بـه اجرایـی نمـودن کنوانسیونها قـوانین و دسـتورالعمل های بـین المللـی مـرتبط بـا ایمنـی دریـانوردی و حفاظـت از محـیط زیـست دریـایی بـر روی کشتیهای تحت پرچم و خارجی در آبهای تحت حاکمیـت اقـدام نمایـد. کـشورها مجـاز هـستند رعایـت الزامـات کنوانـسیونهای دریایی همچون سولاس، مارپل، خط شاهین و ... را بر روی کشتیها بررسی نمایند و درخـصوص کـشتیهایی کـه عـدم رعایـت آنها محرز گشته است اقدامات بازدارنده و اصلاحی را به اجرا درآورند.

در همین راستا و جهت ایجاد یک سیستم یکنواخت بازرسی، کشورها در مناطق جغرافیایی مختلف تفاهمنامـه هـایی را امـضا نموده اند تا ضمن نظارت دقیق و هماهنگ بر تردد کشتیها، با بهره گیری از نرم افزارهای اطلاع رسانی در اسرع وقـت از وضـعیت فنی و ایمنی کشتیهای وارده به بنادر کشورهای منطقه آگاهی یابند و از این طریق تردد کشتیهای غیراستاندارد را در بنـادر و  آبهای تحت حاکمیـت کـاهش دهنـد. تفـاهمنامـه اقیـانوس هنـد (IOMOU) یکـی از ایـن یادداشـتهـای تفـاهم اسـت کـه بـین کشورهای استرالیا، هند، آفریقای جنوبی، کنیا، تانزانیا، سریلانکا، سودان، موریس، عمان، یمـن، بـنگلادش، مالـدیو بـه امـضاء رسیده است و جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضاء اصلی و فعال آن به شمار میرود. 
 سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشور با استفاده از افسران مجرب و کارآزموده در بنادر شمالی و جنـوبی کشور انجام این وظیفه خطیر را در بخش کنترل و بازرسی کشتیهای خـارجی (PSC) و کـشتیهای ایرانـی (FSC) و شـناورهای غیرکنوانسیونی و سنتی (500> GT)  بر عهده دارد. 

  

تجزیه و تحلیل آمارهای موجود حاکی از آن است که نواقص موجود بر روی کشتیها به ترتیب به سه بخـش اصـلی ذیـل مربـوط میشوند:

• ایمنی (تجهیزات بقا در دریا و اطفاء حریق)
• آلودگی محیط زیست دریایی
• ماشین آلات
 
در همین راستا سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم گرفته اسـت مراحـل کنتـرل و بازرسـی کـشتیها و لیـست موضـوعی مـوارد نظارت بر کشتیها را جهت اطلاع کلیه مالکـان و شـرکتهای کـشتیرانی در اجتنـاب از بـروز توقیفهـای احتمـالی و عـدم تـاخیر در حرکت شناورها در اختیار ایشان قرار دهد. لازم به ذکر است که موارد مطرح شده ذیل خلاصه ای از بازرسیهایی اسـت کـه بر روی کشتی انجام می پذیرد و بازرسیهای فنی و ایمنی در دو بخش PSC و FSC تنها به این موارد محدود نمی گردد. 

 

 
 psc inspection-1 psc inspection-2  psc inspection-3

 کنترل و بازرسی فنی-ایمنی شناورها

 

مراحل کنترل و بازرسی کشتیها

 بازدید از شرایط کشتی می تواند با در نظر گرفتن موارد ذیل آغاز گردد:

• مشاهده وضعیت کلی کشتی، تجهیزات و نحوه کار و فعالیت پرسنل
• بازدید مدارک و گواهینامه های کشتی
• بازدید از محلهایی که بیشترین موارد نقص در آنها مشاهده شده است

 

به خاطر داشته باشید که مشاهده مواردی همچون موارد ذیل در هنگام ورود به کشتی می تواند بر دیدگاه افسر کنترل و بازرسی در خصوص وضعیت کلی کشتی تاثیرگذار باشد:
• پله های ورودی کثیف و روغنی
• عدم نظارت بر ورود و خروجها
• نگهبان خواب آلود و بی توجه
• عرشه ای به هم ریخته و بی نظم
• عدم آشنایی پرسنل با وظایف محوله

 

 برای دریافت فایل کامل راهنمای کنترل و بازرسی کشتیها بر روی فایل زیر کلیک نمائید.

psc guidelinepsc guideline

 

مراکز کنترل و بازرسی کشتیها

نام بندرنام استانتلفن(1)تلفن(2)نمابر (1)
تهرانتهران021849321730218493214702184932675
امام خمینیخوزستان061522824820615228248306152282465
خرمشهرخوزستان061535076870615350768806153507495
آبادانخوزستان061532442150615324421906153244217
چوئبدهخوزستان06153244566
اروندکنارخوزستان06163244657
بندرعباسشهید رجایی076335140250763212264007633514025
لنگههرمزگان076442432830764423283
چارکهرمزگان07644280494
لاوانهرمزگان07644289231
بوشهربوشهر077316665100773166651107731666500
خارکبوشهر077338226800773382512507733822469
عسلویهبوشهر077316684080773732439507731376796
گناوهبوشهر0773312738007733127382
چابهارسیستان و بلوچستان0921085096902142695393
انزلیگیلان013449922630134499273901344424503
نوشهرمازندران0115211220401152112240
امیرآبادمازندران011345122020113451220301134512202
فریدونکنارمازندران0113565200201135664490
قشمهرمزگان076324113507635241135
باهنرقشم0763351341707633513417
اطلاعات بیشتر : اداره کل امور دریایی

 گزارش بازرسی متمرکز از شناوران تحت پرچم در سال 1401

 گزارش بازرسی متمرکز از شناوران تحت پرچم در سال 1400

 گزارش بازرسی متمرکز از شناوران تحت پرچم در سال1399

 انتشار اولیه بازرسی متمرکزدر سال 2019 

نتایج اولیه بازرسی متمرکز از سیستم و روش های اضطراری

9 کشتی در طول این بازرسی ها توقیف شدند .
بازرسی متمرکز از سیستم و روش های اضطراری توسط اعضای تفاهم نامه منطقه ای اقیانوس هند از اول سپتامبر 2019 تا 30 ام نوامبر 2019 همزمان با تفاهم نامه های پاریس و توکیو برگزار گردید. 
در طول مدت بازرسی متمرکز، از 1274 شناور واجد شرایط بازرسی مذکور به عمل آمد که 9 مورد از آن ها توقیف گردیدند.
بیشترین میزان بازرسی از کشتی های تحت پرچم پاناما با تعداد 262 مورد معادل 56/20% می باشد. 
بیشتر میزان بازرسی از کشتی های فله بر با میزان 605 مورد معادل 48/47% صورت پذیرفت.
در زیر گزارش اولیه منتشر شده توسط دبیر کل تفاهم نامه قابل مشاهده می باشد.

 

گزارش بازرسی متمرکز از شناوران تحت پرچم در سال 1398

 

گزارش بازرسی متمرکز ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل شناورهای خارجی و شناورهای تحت پرچم 2018

بازرسی متمرکز از الزامات ضمیمه ششم کنوانسیون از تاریخ1397/06/10 لغایت 1397/09/09 با همکاری اعضای تفاهم نامه اقیانوس هند همزمان با تفاهم نامه های پاریس ، توکیو و دیگر تفاهم نامه های بین المللی در خصوص کشتیهای خارجی برگزار گردیده است.

 

گزارش بازرسی متمرکز در خصوص ایمنی دریانوردی بر اساس بخش پنجم کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا ۲۰۱۷

بازرسی متمرکز(CIC) در خصوص ایمنی دریانوردی بر اساس الزامات بخش پنجم کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا از تاریخ ۱ سپتامبر لغایت ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ با همکاری اعضاء تفاهم نامه اقیانوس هند و به طور همزمان با تفاهم نامه های توکیو و پاریس برگزار گردید.

 

گزارش اولیه بازرسی متمرکز نحوه چیدمان بار در سال ۲۰۱۶

بازرسی متمرکز (CIC)‌ درخصوص نحوه چیدمان  بار از تاریخ اول سپتامبر ۲۰۱۶ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ با همکاری اعضاء تفاهم نامه اقیانوس هند برگزار گردید. این بازرسی متمرکز به طور همزمان با تفاهم نامه  توکیو برگزار گردید.

در طول این دوره بازرسی کشورهای عضو تفاهم نامه از تعداد ۱۴۴۳ فروند کشتی بازرسی مستقل انجام دادند که  از این تعداد ۸۹ فروند  توقیف فنی و ایمنی گردیدند .

ج .ا.ایران در طول این دوره از تعداد ۲۴۹ فروند واجد شرایط  بازرسی مرتبط با بازرسی متمرکز نحوه چیدمان بار می باشد که تعداد ۸ کشتی معادل ۳,۲۱% توقیف فنی و ایمنی گردیدند. از این تعداد بازرسی ها تعداد ۱۰۰ فروند بازرسی مربوط به کشتی های تحت پرچم و ۱۴۹ فروند بازرسی مربوط به کشتی های خارجی در بنادر شمال و جنوب آبهای تحت حاکمیت ج.ا.ایران می باشند.

بیشترین تعداد بازرسی ها توسط افسران کنترل و بازرسی کشتی ها در استان هرمزگان با مجموع ۸۶فروند معادل ۳۵,۹۸ % ، استان گیلان با ۵۳ فروند  معادل ۲۲.۱۷ % ، استان بوشهر با ۴۳ فروند معادل ۱۷.۹۹ % را شامل شدند. در مجموع ۷ فروند کشتی تحت پرچم و یک فروندکشتی خارجی در طول این بازرسی متمرکز توقیف گردیدند.

بیشترین نواقص یافت شده در طول بازرسی متمرکزدر کشتی ها مربوط به سوالات ۱،۲الف،۲ب و ۳ می باشند که در ادامه آمده است.

۱.          دستورالعمل مهاربندی کالا (CSM  ) مورد تایید بر روی شناور موجود نمی باشد.

۲.       CSMمطابق با راهنمای ذکر شده در MSC,۱/Circ.۱۳۵۳/Rev.۱ ‌نمی باشد (۱۴%)

۳.       نحوه و موقعیتLashing / Fitting   ها در شرایط استاندارد  نبودند(۲% )

۴.       نبود تعداد و مقدار کافی از تجهیزات مهار بار بر روی کشتی (۲%‌)

۵.       Lashing / Fitting ‌براساس CSM‌ کشتی نبود (یک % )

گزارش نهایی شامل آنالیز و تجزیه  و تحلیل کل گزارشاتمربوط به تفاهم نامه منطقه ای اقیانوس هند   در آینده ای نزدیک توسط ج.ا.ایران جهت ارایه آماده  و در اجلاس بیستم  تفاهم نامه  اقیانوس هند  ارائه می گردد. و سپس گزارش مربوطه  در کمیته فرعی (III)‌ ارائه خواهد گردید. 

  

 بازرسی متمرکز درخصوص آشنایی خدمه کشتی ها جهت ورود به فضاهای بسته در سال ۲۰۱۵

 بازرسی متمرکز درخصوص آشنایی خدمه کشتی ها جهت ورود به فضاهای بسته توسط کشورهای عضو تفاهم نامه منطقه ای اقیانوس هند  از اول سپتامبر ۲۰۱۵ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵ به همراه تفاهم نامه های منطقه ای پاریس و توکیو برگزار گردید.

با توجه به اینکه در سالیان گذشته هیچگونه بازرسی متمرکزی از آشنایی خدمه کشتی ها جهت ورود به فضاهای بسته  در دنیا صورت نپذیرفته بود و با توجه به مقرره جدید  کنوانسیون سولاس ، بخش سوم مقرره ۱۹ در خصوص تمرین نجات ورود به فضاهای بسته  در کمیته هجدهم تفاهم نامه  منطقه ای اقیانوس هند اعضا به این نتیجه رسیدند که در طول سال ۲۰۱۵ بازرسی متمرکزی را در این خصوص انجام دهند.

 در طول این بازه زمانی کشورهای عضو تفاهم نامه منطقه ای اقیانوس هند از تعداد ۱۱۳۷ کشتی درخصوص این بازرسی متمرکز بازرسی بعمل آوردند که  این تعداد بازرسی ها شامل شناورهای ۵۳ کشور خارجی می باشد که از این تعداد بازرسی تعداد ۸ کشتی توقیف گردیده اند  که معادل ۷/۰ در صد کل بازرسی ها می باشد.

بیشترین بازرسی ها  بر روی کشتی های با پرچم پاناما با تعداد ۲۹۳ مورد معادل ۷۶/۲۵ درصد، پرچم هنگ کنگ چین با ۱۴۱ مورد معادل۴۰/۱۲ درصد ، پرچم سنگاپور با ۱۰۸ مورد معادل ۴۹/۹ درصد و پرچم لیبریا با ۱۰۷ مورد معادل ۴۱/۹ درصد انجام گردید.

نوع کشتی های توقیفی بر اساس نواقص این بازرسی متمرکز  شامل چهار فروند کشتی فله بر معادل ۵۰ درصد، دوکشتی جنرال کارگو معادل ۲۵ درصد و یک  فروند کشتی  حمل بار های سنگین  معادل ۵/۱۲ درصد  و یک فروند شناور تدارکاتی معادل ۵/۱۲ درصد می باشد.

از کشتی های بازرسی شده کشتی های فله بر با تعداد ۶۲۷ مورد معادل ۵۵ درصد، کشتی های کانتینربر با تعداد ۱۰۰ مورد معادل ۷/۸ درصد ، کشتی های تانکر شیمیایی با تعداد ۹۰ مورد معادل ۹/۷ درصد و کشتی های جنرال کارگو با تعداد ۸۳ مورد معادل ۳/۷ درصد بیشترین  مورد بازرسی ها را تشکیل می دهند.

بیشترین نواقص یافت شده در بازرسی های صورت گرفته  شامل سوالات ۲، ۴، ۵، ۷ و ۹ می باشد که در ادامه به آن اشاره شده است:

۱.      آموزش استفاده از تجهیزات توسط افسر مسئول کشتی ها جهت تست نمودن هوای داخل فضاهای بسته (۴درصد)‌.

۲.      آشنایی افسران و ملوانان کشتی ها درخصوص ورود  به فضاهای بسته (۴ درصد).

۳.      وجود دستورالعمل آموزشی بر روی کشتی ها (۱۷ درصد).

۴.      مشارکت افسران و ملوانان  کشتی جهت  انجام تمرین  نجات برای ورود به فضاهای بسته،‌ حداقل هر ۲ ماه یکبار، براساس کنوانسیون سولاس، بخش سوم  مقرره ۳-۳-۱۹ (۴ درصد).

۵.      نتایج خروجی تمرین نجات ورود به فضاهای بسته بر اساس الزامات کنوانسیون  سولاس بخش سوم مقرره  ۱۹-۳-۶ (۵ درصد) .

گزارش کلی و نتایج حاصل از بازرسی متمرکز را می توان در زیر مشاهده نمود.

 

 
 بازرسی متمرکز از الزامات کنوانسیون STCW - شهریورماه  ۱۳۹۳
 
  با  توجه به توافق بعمل امده با تفاهم نامه منطقه ای اقیانوس هند (IOMOU) بر اساس الزامات کنوانسیون  استانداردهای آموزش،صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW) یک دوره کنترل وبازرسی متمرکز از دهم شهریورماه لغایت ۹ آذرماه ۱۳۹۳  در بنادر کشور برگزار گردید. در این بازرسی،  تعداد ۲۳۱ فروند کشتی خارجی و تحت پرچم در بنادر جنوب و شمال تحت این بازرسی متمرکز قرار گرفتند. برای اطلاعات بیشتر بر روی فایل زیر کلیک نمائید
 
 
 
 
بازرسی متمرکز از الزامات مدیریت آب توازن کشتیها- اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
 
 با  توجه به توافق بعمل امده در مرکز کمکهای متقابل اضطرار دریایی (MEMAC)  و سند MEPC۵۹/INF,۳  مورخ دوم فوریه ۲۰۰۹ و همچنین در راستای انجام آزمایشی کنترل و بازرسی بر اساس الزامات کنوانسیون مدیریت آب توازن یک دوره کنترل وبازرسی متمرکز از اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ لغایت ۳۱ مردادماه ۱۳۹۳  در بنادر کشور برگزار گردید. 
 
 
 
 
 
بازرسی متمرکز از الزامات سیستم رانش و ماشین آلات فرعی- سال ۱۳۹۲

در سالهای اخیر، علاوه بر بازرسی های معمول که توسط مراکز کنترل و بازرسی کشتیها (FSC & PSC) از کشتیهای ورودی انجام می گیرد بازرسی های متمرکزی از بخشهایی از کنوانسیونهای بین المللی یا قسمتهای مختلف کشتی برگزار می گردد.

 
در سالهای قبل این بازرسی ها به صورت منطقه ای و یا محلی برگزار می شد اما با فعال شدن تفاهم نامه های بین المللی در زمینه کنترل و بازرسی این بازرسی ها به صورت بین المللی توسط تفاهم نامه ها برنامه ریزی و برای کشورهای عضو ارسال می گردد که از سال ۱۳۸۹ این بازرسی ها به صورت هماهنگ بین تفاهم نامه های «توکیو – پاریس – هند» برگزار می گردد.
 
به دلیل اینکه نواقص مربوط به الزامات سیستم رانش و ماشین آلات فرعی در طی ۳ سال اخیر در تفاهم نامه های توکیو و پاریس در حدود ۷% از کل نواقص می باشد و بازرسی متمرکز از الزامات سیستم رانش و ماشین آلات فرعی  (طبق کنوانسیون SOLAS ch-II-۱) تاکنون در هیچ تفاهم نامه ای انجام نگردیده بود.
 
در همین راستا در طی شانزدهمین نشست کمیته سالانه تفاهم نامه اقیانوس هند تصمیم بر آن شد که همزمان با تفاهم نامه های توکیو ، پاریس این بازرسی متمرکز اجرا شود . بازرسی متمرکز از الزامات سیستم رانش و ماشین آلات فرعی به مدت سه ماه (۱۰ شهریورماه ۱۳۹۲ لغایت ۹ آذرماه ۱۳۹۲) برای کشتیهای خارجی  و به مدت ۴ ماه ( ۱۰ خردادماه ۱۳۹۲ لغایت ۹ آذرماه ۱۳۹۲ ) برای کشتیهای تحت پرچم بنادر شمالی و جنوبی به اجرا درآمد و در مجموع تعداد ۲۶۷ فروند کشتی ایرانی و خارجی مورد بازرسی  قرار گرفت .
 
 
 
 
اهداف این بازرسی متمرکز:
 
هدف از برگزاری این بازرسی متمرکز هماهنگ کردن و انطباق کشتیها با قوانین مرتبط با کنوانسیون SOLAS-Ch II-۱ و همچنین اطمینان کشورها از انطباق کشتیهای تحت پرچم خود با الزامات این کنوانسیون  می باشد. منظور از برگزاری این بازرسی متمرکز اطمینان یافتن از صحت موارد زیر می باشد:

 

 
 
 
تطابق تجهیزات با الزامات کنوانسیون SOLAS-Ch II-۱
 
تطابق سیستم رانش ماشین آلات اصلی و فرعی، تعمیر و نگهداری موتور اصلی و ماشین آلات فرعی و همچنین کارکرد صحیح آلارم های مربوط به موتور اصلی و ماشین آلات فرعی با الزامات قانونی ذکر شده در کنوانسیون SOLAS
 
آشنایی تمامی افسران و ملوانان مشغول به کار در ارتباط با موتور اصلی و ماشین آلات فرعی با عملکرد و طرز کار موتور اصلی و ماشین آلات فرعی و آشنایی و آمادگی برای روبرو شدن با موارد اضطراری در محیط موتورخانه کشتیها
 
 بررسی و چک کردن گواهینامه ها و مدارک مرتبط که شامل موارد زیر می باشد:
 
 • گواهینامه ایمنی سازه کشتیهای باری
 • گواهینامه ایمنی تجهیزات کشتیهای باری
 • گواهینامه حداقل خدمه
 • گواهینامه مدیریت ایمنی
 • گواهینامه موسسه رده بندی برای کشتیهای دارای سیستم UMS
 • نقشه تعمیرات برای سیستم رانش و ماشین آلات فرعی
 • ثبت تست سیستمهای ایمنی، جهت سیستم رانش و ماشین آلات فرعی
  
 
 
 
 inspection-1   inspection-2  
بازرسی از تجهیزات شناور
 
 
 
  
 
مهمترین قسمتهایی که در این بازرسی متمرکز مورد بازرسی جزء به جزء قرار گرفت عبارتنداز:
 
 • اسناد، دستورالعملها و راهنماهای مربوط به موتورهای ماشین آلات
 • عملکرد و کارایی سیستم کنترل بدون شخص (UMS)
 • عملکرد و کارایی سیستم های حفاظتی از موتور اصلی از جمله آلارم تشخیص مه بخار روغن
 • کارکرد موتور اصلی و ماشین آلات فرعی
 • تعمیر و نگهداری موتور اصلی و ماشین آلات فرعی، نشتی حاصل از تجهیزات، تمیز بودن موتورخانه و ...
 • کارکرد سیستم های بویلر و متعلقات مربوط به آنها
 • عملکرد و کارآیی سیستم برق اضطراری
 • تجهیزات مربوط به عملیات خن و پمپ خن ها
 • تمرینات مربوط به موتورخانه، سیستم  سکان و ...
 
نتایج بازرسی از الزامات سیستم رانش و ماشین آلات فرعی کشتیهای خارجی (PSC)
در مدت یاد شده تعداد ۱۸۲ فروند کشتی خارجی مورد بازرسی متمرکز قرار گرفت که تعداد ۸ فروند کشتی به علت نواقص مربوط به این بازرسی متمرکز توقیف فنی و ایمنی گردیدند.
 
 
 
 مهمترین نواقص فنی در این بخش عبارتنداز:
 
 • تشخیص دهنده مه بخار روغن و سایر تجهیزات خودکار قطع کننده موتور اصلی
 • عدم نظافت موتورخانه و خن ها
 • وضعیت سیستم پمپ  خن ها
 • وضعیت عملیاتی سیستم رانش و ماشین آلات فرعی
 • سیستمهای برق اضطراری و چراغ های اضطراری
 • اجرای تمرینات مربوط به عملیات اضطراری موتورهای اصلی
 
 
 
 نتایج بازرسی از الزامات سیستم رانش و ماشین آلات فرعی کشتیهای تحت پرچم (FSC)
 
در مدت زمان یاد شده از تعداد ۸۵ فروند کشتی تحت پرچم بازرسی متمرکز انجام شده که از خروج تعداد ۱۹ فروند کشتی به علت نواقص مربوطه به این بازرسی متمرکز جلوگیری به عمل آمد.
 
مهمترین نواقص فنی در این بخش عبارتنداز:
 • اجرای تمرینات مربوط به عملیات اضطراری مربوط به موتور اصلی
 • دستورالعمل ها و راهنماهای لازم  جهت عملیات ایمن موتورها که قابل فهم و به زبان پرسنل کشتی ها باشد.
 • تمرین سیستم سکان اضطراری
 • عدم نظافت موتورخانه و خن ها
 • وضعیت سیستم پمپ خن ها
 • وضعیت عملیاتی سیستم رانش و ماشین آلات فرعی
 • وضعیت برق اضطراری
 با توجه به انجام این بازرسی متمرکز رفع چنین نواقصی، اهمیت بسزایی در بهبود شرایط ناوگان تحت پرچم خواهد داشت. از طرفی با ممانعت از خروج ۱۹ فروند کشتی تحت پرچم این امر موجب جلوگیری از توقیف کشتیها در بنادر سایر تفاهم نامه ها می گردد و موجبات بهبود جایگاه ناوگان تحت پرچم در سایر تفاهم نامه ها خواهد بود.
 
با توجه به یافته های بازرسی متمرکز در مورد ردیف شماره یک که به موجود بودن دستورالعملها و راهنماهای لازم جهت عملیات ایمن موتورها دلالت دارد ، برخی از کشتیهای تحت بازرسی فاقد این دستورالعملها می باشد، که دلیل بر ضعف سیستم مدیریتی کشتیها می باشد و همچنین به عدم توجه کشتیرانی ها به نگهداری این دستورالعملها بر روی کشتیها اشاره می نماید.
 
در مورد یافته های بازرسی متمرکز برخی از کشتیهای تحت بازرسی در اجرای تمرینات مربوط به سکان اضطراری و همچنین برخی در اجرای تمرینات مربوط به موتور اصلی و تجهیزات با مشکل مواجه بودند که برخی از این تمرینات شامل موارد ذیل است :
 
برنامه های آموزشی مربوط به این تمرینات می باشد که باید به صورت به روزرسانی شده بر روی کشتی موجود باشد.
 
تمرینات مربوط به خرابی ناگهانی موتور اصلی، از کار افتادن ماشین آلات، قطع ارتباط نشانگر RPM بین پل فرماندهی و اتاق کنترل موتورخانه که عدم انجام این موارد علاوه بر نقض قوانین مربوط به کنوانسیون SOLAS، به کنوانسیون STCW و ISM Code نیز مربوط می شود که بیانگر عدم توجه و نظارت کافی افسران ارشد کشتی و مالکان کشتیها و شرکتها بر امر ISM کشتی می باشد که از ایرادات مهم در بازرسی کشتیها می باشد.

 

 
 
  
 
* فقط صرف یادآوری: 
 
•  بازرسی های متمرکز بر اساس برنامه و هماهنگی با تفاهم نامه اقیانوس هند (IOMOU) برنامه ریزی می گردد و لزوما به صورت سالیانه نمی باشد.
منظور از کنترل و بازرسی کشتیها چیست؟

 بر اساس تعریف سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) ، کنترل و بازرسی به معنای بازرسی از کشتیهای خارجی در بنادر کشور به منظور تایید انطباق وضعیت و تجهیزات  کشتی با الزامات مقررات بین‌المللی و استفاده آنها از نیروهای کافی و ذیصلاح می باشد.

فرآیندهای کنترل و بازرسی شامل چه مواردی می باشد؟
 • کنترل گواهینامه‌ها
 • بازرسی کلی به منظور ارزیابی میزان نگهداری و انطباق وضعیت کشتی و تجهیزات با موارد مندرج در گواهینامه‌ها
 • وجود دلایل کافی یا عدم اعتبار گواهینامه‌ها
 • عدم صدور اجازه خروج به کشتی تا زمان بر طرف نمودن نواقص
 • اطلاع‌رسانی به کشور صاحب پرچم، موسسه رده‌بندی و سازمان بین المللی دریانوردی
 • اطلاع رسانی به بندر بعدی (در صورتی که کشتی بدون رفع نواقص اجازه خروج بگیرد)
 • تلاش برای اجتناب از توقیف یا ایجاد تاخیر بی‌دلیل
راهنمای کنترل و بازرسی کشتیها چیست؟

مراحل کنترل و بازرسی کشتیها و لیست موضوعی موارد نظارت بر کشتیها که جهت اطلاع کلیه مالکان و شرکتهای کشتیرانی در اجتناب از بروز توقیفهای احتمالی و عدم تاخیر در حرکت شناورها در اختیار ایشان قرار می گیرد.

 این راهنما در سالهای قبل به صورت بروشور در اختیار مالکان و شرکتهای کشتیرانی قرار می گرفت و اکنون به صورت الکترونیکی قابل استفاده برای همگان می باشد.

چگونگی اطمینان از انطباق کشتی با مقررات سوخت کم سولفور بر اساس الزامات مقرره 14 ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل از ابتدای ژانویه سال 2020 میلادی توسط افسران کنترل و بازرسی در بنادر ج.ا.ایران
 این اطلاعیه به منظور ابلاغ مقررات جدید مرتبط با محتوای گوگرد موجود در سوخت مصرفی کشتی‌ها از تاریخ 1 ژانویه 2020 تهیه شده است. از تاریخ فوق، کلیه کشتی‌های مشمول ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل باید از سوخت‌های کم‌گوگرد (با محتوای گوگرد حداکثر 5/0 درصد) مطابق با مقرره 14 ضمیمه ششم مارپل، و یا از یک روش استاندارد جایگزین جهت کاهش انتشار آلاینده‌ها از گازهای خروجی کشتی‌ها مطابق با استانداردهای مرتبط استفاده کنند.

از اول ژانویه 2020، افسران کنترل و بازرسی کشتی‌ها در کشورهای حوزه یادداشت تفاهم اقیانوس هند انطباق کشتی‌ها با این مقررات را از طریق بررسی گواهینامه جلوگیری از آلودگی هوا IAPP، برگه‌های تحویل سوخت، دفاتر ثبت روزانه، سوابق، و یا نمونه‌گیری سامانه سوخت کشتی ارزیابی می نمایند.

مواردی که می تواند در بازرسی کنترل گردد شامل موارد ذیل می باشد:

1.        سوابق برگه رسید سوخت دریافتی BND   

2.        میزان اکسیدهای گوگرد خروجی حاصل از سوخت کشتی                                              

3.        مقدار گوگرد موجود در سوخت مصرفی کشتی          

4.        روش‌های جایگزین کنترل میزان انتشار (SOx)                                

از اول ژانویه 2020، افسران کنترل بازرسی کشتی‌ها موارد زیر را مورد توجه قرار می دهند:

1-      سوخت کشتی با محتوای گوگرد حداکثر نیم درصد ( 0.5 %) باشد.

2-      سوابق برگه‌های تحویل سوخت (BDN)، و نمونه‌ها یا سوابق مرتبط با آن در کشتی نگهداری شده باشد.

3-      حسب مورد، روش‌های اجرایی مکتوب برای عملیات تعویض سوخت در کشتی موجود باشد.

4-      فرمانده، و پرسنل کشتی با روش‌های اجرایی مدیریت سوخت کشتی آشنا باشند.

5-      کشتی مجوزهای لازم جهت استفاده از سامانه‌های نصب شده برای پاکسازی گازهای خروجی، یا سامانه‌های معادل‌ آن دریافت نموده باشد.

در صورت مشاهده و ثبت نواقصی مرتبط با موارد فوق پس از این تاریخ، افسران کنترل و بازرسی کشتی‌ها می‌توانند از طریق درج نواقص ، توقیف کشتی، یا سایر اقدامات نظارتی یا اصلاحی با متخلفین برخورد نمایند.

کنترل بازرسی کشتی ها

لطفا هرگونه انتقاد و اعتراض از نحوه عملکرد افسران کنترل و بازرسی و یا نتیجه کنترل و بازرسی از شناور را در جدول زیر ثبت نمایید.در صورت درخواست پاسخ اطلاعات تماس خود را درج نمایید. پس از ارسال و دریافت کد رهگیری از باکس سمت راست این صفحه ، موارد را پیگیری نمایید.
*


* = ضروری