1
به استناد ماده 19 آیین نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی مصوب 1399/12/17 هیئت وزیران، این شکایت به شرح زیر تقدیم می گردد:
مشخصات شاکی
*
*
*
*
*
*
*
*
مشخصات کشتی که متهم در آن مشغول خدمت دریایی بوده است
*
*
*
*
*
*
*
*
*
مشخصات دریانوردی که از وی شکایت شده است
*
*
*
*
*
*
شرح تخلفات
*
*
اینجانب با تنظیم این شکوائیه راجع به تخلف انضباطی دریانورد که مشخصات کامل آن را در (مشخصات دریانوردی که از وی شکایت شده است) وارد کردم و ارائه مستندات منضم به آن، از هیئت رسیدگی کننده به تخلفات انضباطی دریانوردان مستقر در سازمان بنادر و دریانوردی درخواست رسیدگی به تخلف انضباطی ارتکابی به شرح فوق را دارم و بدین وسیله آمادگی خود را برای ادای توضیحات و ارائه مستندات تکمیلی به صورت حضوری و یا کتبی به همراه شاهدین و مطلعین اعلام می نمایم. کلیه مکاتبات و ابلاغیه های دبیرخانه هیئت به نشانی مذکور در فوق، مورد پذیرش می باشد و در صورت تغییر نشانی، مراتب حداکثر ظرف 48 ساعت به دبیرخانه هیئت کتباً اعلام خواهد شد.