چارت سازمان

چارت سازمان

مدیران ستاد

رسانه جدید
 • معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان
رسانه جدید
 • عضو هیات عامل، معاون امور بندری و مناطق ویژه
رسانه جدی
 • عضو هیات عامل، معاون امور دریایی
رسانه جدید
 • عضو هیات عامل، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع
رسانه جدید
 • عضو هیات عامل، معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی
رسانه جدید
 • مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
پسنده 5
 • مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی
رسانه جدید
 • مدیرکل امور دریایی
رسانه جدید
 • رییس صندوق بازنشستگی کارکنان
رسانه جدید
 • مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
رسانه جدید
 • مدیر گارد بنادر
رسانه جدید
 • مدیرکل مطالعات راهبردی، برنامه، بودجه و تحول اداری
عادل دریس
 • مدیرکل امور بندری
رسانه جدید
 • مدیرکل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بین المللی
رسانه جدید
 • مدیرکل امور مالی
رسانه جدید
 • مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر
رسانه جدید
 • مدیرکل تامین و مهندسی تجهیزات
رسانه جدید
 • مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه ها
رسانه جدید
 • مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی
رسانه جدید
 • مدیرکل امور اقتصادی و مناطق
- -

- -

 • مدیرکل حراست
رسانه جدید
 • مدیریت هسته گزینش
عباسی راد
 • مدیرکل مهندسی عمران و نظارت بر طرح ها

مدیران بنادر

رسانه جدید
 • مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
بهروز آقایی-خبر 1
 • مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
رسانه جدید
 • مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
رسانه جدید
 • مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
رسانه جدید
 • مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران
رسانه جدید
 • مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد
یونسی
 • مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان
رسانه جدید
 • مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان
رسانه جدید
 • مدیر بنادر و دریانوردی لنگه
رسانه جدید
 • مدیر بنادر و دریانوردی آبادان
رسانه جدید
 • مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر