2

به استناد ماده 21 آیین نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی مصوب 1399/12/17 هیئت وزیران، اتهامات انتسابی به دریانورد به شرح زیر به وی تقدیم می گردد:
مشخصات شاکی
*
*
*
مشخصات کشتی که متهم در آن مشغول خدمت دریایی بوده است
*
*
*
*
*
*
مشخصات دریانوردی که از وی شکایت شده است
*
*
*
شرح تخلفات
*
*
* یک نسخه تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن به پیوست، ابلاغ می گردد. * مهلت ارسال پاسخ دریانورد، حداکثر 10 روز از تاریخ ابلاغ اعلام اتهام به وی است.