2     

هیئت رسیدگی کننده به تخلفات انضباطی دریانوردان تشکیل جلسه داد و پس از بررسی پرونده، به استناد ماده 23 آئین نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی 1399/12/17 هیئت وزیران، به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمود:
مشخصات شاکی
*
*
*
*
مشخصات متهم
*
*
*
*
*
مشخصات کشتی که تخلف مورد ادعا در آن روی داد:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
در صورتی که رأی هیئت متضمن اعمال یکی از تنبیهات مندرج در ماده 28 آیین نامه باشد، به استناد ماده 26 آیین نامه، محکوم علیه می تواند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این رأی مطابق مقررات مربوط نزد دیوان عدالت اداری نسبت به مفاد آن شکایت نماید.