2    

با عنایت به شکایت مطرح شده توسط دریانورد علیه تصمیم انضباطی فرمانده، دفاعیه فرمانده از تصمیم مذکور به شرح زیر است:
مشخصات فرمانده
*
*
*
*
*
*
*
*
مشخصات کشتی محل وقوع تخلف:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
شرح دفاعیه
*
اینجانب با عنایت به مطالب فوق و مستندات پیوست آن (در صورت وجود)، ضمن دفاع از تصمیم انضباطی اتخاذی علیه دریانورد متخلف، تأیید تصمیم مذکور را از هیئت رسیدگیکننده به تخلفات دریانوردان تقاضا دارم.