تصمیم انضباطی فرمانده      

به استناد ماده 6 آییننامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی 1399/12/17 هیئت وزیران، پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و تصمیم انضباطی فرمانده به شرح زیر اتخاذ گردید:
مشخصات شاکی (در صورت وجود):
*
*
*
*
مشخصات متهم
*
*
*
*
*
*
*
*
*
در صورتی که رأی فرمانده متضمن اعمال یکی از تنبیهات مندرج در ماده 27 آیین نامه باشد، به استناد ماده 13 آیین نامه، محکوم علیه می تواند ظرف مدت یک ماه از پس از بازگشت به جمهوری اسلامی ایران، نزد هیئت رسیدگی کننده به تخلفات انضباطی دریانوردان مستقر در سازمان بنادر و دریانوردی، نسبت به مفاد آن شکایت نماید.