2  

به استناد ماده 8 آیین نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی مصوب 1399/12/17 هیئت وزیران، ضمن ابلاغ اتهامات انتسابی به دریانورد به شرح زیر، جلسه رسیدگی به تخلف/تخلفات مذکور به ترتیب زیر برگزار میگردد:
مشخصات شاکی
*
*
*
مشخصات کشتی که متهم در آن مشغول خدمت دریایی بوده است
*
*
*
*
*
*
مشخصات دریانوردی که از وی شکایت شده است
*
*
*
شرح تخلفات
*
*
* یک نسخه تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن (در صورت وجود) به پیوست، ابلاغ میگردد. * دریانورد می تواند به همراه یکی از همکاران مورد نظر خود در جلسه رسیدگی حاضر شود.