2   

به استناد ماده 13 آیین نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی مصوب 1399/12/17 هیئت وزیران، این شکایت به شرح زیر به هیئت تقدیم میگردد:
مشخصات شاکی
*
*
*
*
*
*
*
*
مشخصات فرمانده
*
*
*
*
*
*
*
مشخصات کشتی که متهم در آن مشغول خدمت دریایی بوده است
*
*
*
*
*
*
*
*
*
شرح تخلفات
*
*
اینجانب با عنایت به مطالب فوق و مستندات پیوست آن، نسبت به تصمیم انضباطی اتخاذی توسط فرمانده به شرح پیوست این شکایت نامه معترض می باشم و بدین وسیله درخواست رسیدگی و صدور رای مقتضی مبنی بر لغو تصمیم فوق را دارم. همچنین در هر زمانی که هیئت تشخیص دهد، آمادگی خود را برای ادای توضیحات و ارائه مستندات تکمیلی به صورت حضوری و یا کتبی به همراه شهود و مطلعین اعلام می نمایم. کلیه مکاتبات و ابلاغیه های دبیرخانه هیئت به نشانی مذکور در فوق، مورد پذیرش می باشد و در صورت تغییر نشانی مراتب حداکثر ظرف 48 ساعت به دبیرخانه هیئت کتباً اعلام خواهد شد.