بازدید مجید علی نازی از لایروب دوزیست کاترساکشن در خلیج گرگان تاریخ: ۵ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۵ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۵ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۵ اَمرداد ۱۴۰۱
گزارش تصویری