flag
سازمان بنادر و دریانوردی|اطلاع‌رسانی|انتشارات|انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

کتابخانه

 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۵ بهمن ۱۳۹۸
 • ۵۰,۰۰۰ تومان
توضیحات:
آدرس انتشارات: میدان ونک- بزرگراه حقانی- بعد از چهارراه جهان کودک- خیابان کیش- پلاک ۴۰

شماره حساب :  ۲۱۷۶۴۵۹۰۰۱۰۰۹  بانک ملی شعبه ۴۵۲

خلاصه:
در ایــن پژوهــش، چهــار فصــل مطالعاتــی شــامل مروری بــر اســناد بالادســتی، مطالعــات شــناخت، تحلیــل راهبــردی و تحلیــل مدل هــای مدیریتــی مــورد بررسی قــرار گرفته  اســت.
درفصــل اول، پــس از مــرور اســناد فرادســت مرتبــط بــا طــر ح، انطبــاق آن هــا بــا چشــم انداز ســازمان بنــادر و دریانــوردی بررســی و اهــداف طــر ح تبیـیـن و بــر آن اســاس منشــور طــرح مطالعــات راهبــردی بنــادر کوچــک ترســیم شــده اســت.
درفصــل دوم (فــازشناخت)، پــس از جمــع آوری مطالعات و انجــام بازدیدهــای میدانــی، شناســنامه فنــی و مدیریتــی از بنــادر مــورد بحــث تهیــه شــده اســت.
درفصــل ســوم  (تحلیــل راهبــردی)، پــس از تعییــن مزیتهــای نســبی، تنگناهــای ســاختاری و گرایش‌های حاکم  بــرای هــر بنــدر بــا توجــه بــه چشــم انداز ســازمان بنــادر و دریانــوردی کشور بررسی  و اهــداف طــرح حاضــر، عوامــل تأثیرگذار  بــا تکیــه بــر شــاخص های فیزیکی،  عملکــردی، اقتصــادی و اجتماعــی در دو محیــط داخلــی و خارجــی شناســایی و ســپس بــا ارزیابــی میــزان اهمیــت و اثرگــذاری هــر عامــل بــه تعییــن جهت گیری‌هــای راهبــردی هــر بنــدر پرداختــه شــده اســت.
درفصــل چهــارم (تحلیــل مدل هــای مدیریتــی)، بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود و جهت‌گیری‌های راهبــردی اصلــی بنــادر، بهتریــن عملکــرد بــرای آن هــا معرفــی شــده اســت. ســپس بــا توجــه بــه امکانــات و پتانســیل  هــر بنــدر، نــوع و ظرفیــت پیوندهــای میــان هــر یــک از بنــادر منطقــه بــه عنــوان اجــزای یــک شــبکه درون اســتانی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. در انتها مناسب‌ترین  شــیوه مدیریــت در هــر یــک از بنــادر پیشنهاد شــده و برنامه هــای اقــدام در قالب  ســه بســته موفقیت بــرای آن هــا، ارائــه شــده اســت.
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۳۰ دی ۱۳۹۸
 • ۱۵,۰۰۰ تومان
توضیحات:
آدرس انتشارات: میدان ونک- بزرگراه حقانی- بعد از چهارراه جهان کودک- خیابان کیش- پلاک ۴۰

شماره حساب :  ۲۱۷۶۴۵۹۰۰۱۰۰۹  بانک ملی شعبه ۴۵۲

خلاصه:

سواحل مرز دریاها با خشکی هستند که به سلامتی آبها، دریاها و اقیانوس‌ها کمک می‌کنند. سواحل فقط دارای جذابیت برای گذراندن تعطیلات نیستند بلکه آنها زیستگاه گونه‌های مختلف جانوری نیز می‌باشند.

سواحل جزء مناطق منحصر به فرد و حساسی هستند که نیازمند توجه ویژه‌ای می‌باشند. با توجه به ارزش اکوسیستمی تفریحی و زیبایی آنها، حفظ آنها به نفع حیات انسان و دریاست. یک ساحل طبیعی دارای عملکرد بیولوژیکی مهمی است که می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- به عنوان یک فیلتر عمل کرده و از میزان مواد آلاینده ورودی به دریا می‌کاهند

- ثبات دهنده خاک بوده و آن را از فرسایش محافظت می نماید

- فراهم کننده زیستگاهی حیات برای ماهیان و حیوانات وحشی می باشند .

 

 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۱ دی ۱۳۹۸
 • ۲۵,۰۰۰ تومان
توضیحات:

آدرس انتشارات: میدان ونک- بزرگراه حقانی- بعد از چهارراه جهان کودک- خیابان کیش- پلاک ۴۰

شماره حساب :  ۲۱۷۶۴۵۹۰۰۱۰۰۹  بانک ملی شعبه ۴۵۲

خلاصه:
رده بندی یا کلاس یکی از اساسی ترین پارامترها در طراحی و ساخت و تجهیز شناورها برای حفظ جان
اشخاص و محیط زیست و ایمنی کشتی ها و کالا در دریاها است و یک رده بندی بهینه و تاییدشده
علاوه بر صرفه جویی های اقتصادی فراوان و کاهش هزینه ها در موارد تجاری و ایمنی و بهداشتی،
افزایش عمر کشتی ها را در دریاها به دنبال خواهد داشت. کتاب حاضر شامل هفت فصل و پیوست
است:
در فصل اول مقدمه و سیستم های متداول رده بندی کشتی ها و وظایف موسسات رده بندی در خصوص
طبقه بندی کردن کشتی ها و وظایف آن ها از سوی دولت ها مورد بررسی قرار گرفته که ضمن بیان
تعاریف برای رده بندی و مزایای آن هدف از رده بندی نیز ارائه شده است.
فصل دوم نقش مهم ترین موسسات رده بندی که عضو سازمان جهانی دریانوردی IMO و انجمن
موسسات رده بندی بین المللی  IACS هستند به همراه معروف ترین موسسات بین المللی خارجی
نظیر لوید آلمان و لویدز انگلیس و ... و دو موسسه رده بندی داخلی بیان شده است.
در فصل سوم بخش های مختلف قوانین و آیین نامه و کتاب های تدوین شده موسسه گروه
کارشناسان ایران  IGS در مورد بازرسی کشتی های 500 تن و بازرسی بدنه و موتور سیستم های
الکتریکی و بازرسی های قانونی برای صدور گواهینامه های قانونی و تمدید آن و بازرسی های ادواری
از کشتی و صدور و ی ا تمدید گواهینامه های ایمنی تشریح شده است.
در فصل چهارم معیارها و دستورالعمل های مربوط به آزمایش کیفی مواد و ماتریال مورد مصرف در
ساخت کشتی و طراحی ساختمان کشتی تشریح شده است.
در فصل پنجم قوانین و دستورالعمل های مربوط به سیستم رانش کشتی موتورهای محرکه-
جعبه دنده- شافت و پروانه و دستگاه های وابسته به آن تشریح شده است.
فصل ششم شامل معیارها و آیین نامه های مربوط به ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی کشتی به غیر
از سیستم رانش است.
در فصل هفتم معیارهای مربوط به موتور ژنراتورهای اصلی و اضطراری برق- تابلوهای کنترل، کابل،
کلیدهای برق و غیره تشریح شده است.
 • سازمان بنادر و دریانوردی
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۱ فروردین ۱۳۹۸
 • ۳۵,۰۰۰ تومان
توضیحات:
خلاصه:
 • مرکز بررسی‌ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲ اسفند ۱۳۹۷
 • ۵,۰۰۰ تومان
توضیحات:

آدرس انتشارات: میدان ونک- بزرگراه حقانی- بعد از چهارراه جهان کودک- خیابان کیش- پلاک 40

شماره حساب :  2176459001009  بانک ملی شعبه 452

خلاصه:

چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی در افق 20 ساله :

 سازمان پیشرو دریایی در جهان و تسهیل‌گرتجارت و توسعه دریامحور.

چشم‌انداز بخش دریایی مرجع بی بدیل منطقه‌ای و بازیگر فعال جهانی در عرصه ایمنی، محیط زیست و امنیت دریایی است.

چشم‌انداز بخش بندری، بنادر ایران انتخاب اول بازیگران جهانی و تسهیل‌گر کانون تجارت جهانی با ایران در منطقه است.  

 • تهیه شده در معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
توضیحات:
سازمان بنادر و دریانوردی- اسناد و مدارک
خلاصه:
 • تهیه شده در معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
 • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
 • ۲ اسفند ۱۳۹۷
 • ۲۰,۰۰۰ تومان
توضیحات:
حمل و نقل دریایی
خلاصه:
« قبلی صفحه ۱ از ۱۵ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »