اطلاعات مدیران

حمیدرضا آبایی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان - مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان

دکترای تخصصی (PhD)

دکتری فیزیک دریا

01344424802

0181-3224802