اطلاعات مدیران

اله یار اسعدی
اداره بنادر و دریانوردی استان گلستان - مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان

دکترای تخصصی (PhD)

دکتری مدیریت حرفه ای DBA

0173-3723314

0173-3727726