اطلاعات مدیران

عمران مرادپورطیبی
اداره بنادر و دریانوردی عسلویه - مدیر بنادر و دریانوردی عسلویه

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد علوم دریایی و اقیانوسی

0772-376796