اطلاعات مدیران

حمیدرضا محمد حسینی
اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر - مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر

دکترای تخصصی (PhD)

دکتری حقوق قضایی

0761- 33513295

0761-33556905