اطلاعات مدیران

حمید خلیلی
اداره کل مهندسی سواحل و بنادر - مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر

کارشناسی ارشد

فوق لیسانس مهندسی عمران

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی

84932261

84932279