اطلاعات مدیران

آیت اله رضا زاده
اداره کل تامین و مهندسی تجهیزات - مدیرکل تامین و مهندسی تجهیزات

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مهندسی برق

کارشناسی مهندسی برق

کارشناسی ارشد برق

معاون مهندسی و عمران

مشاور معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی

مدیرکل تامین و مهندسی تجهیزات

88651065

88651066