اطلاعات مدیران

روانبخش بهزادیان
اداره کل امور بندری - مدیرکل امور بندری

کارشناسی ارشد

فوق لیسانس

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی

معاون اداره کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی

رئیس اداره تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی

کارشناس امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی

88651044

84932227