جداول تعرفه ای

کالا- انبارداری کالاهای کارتنی

تعرفه انبارداری کالاهای کارتنی در بنادر آبادان، خرمشهر، بوشهر، شهید باهنر، لنگه، سجافی، شادگان، چوئبده و اروند کنار
(وارداتی ،مرجوعی از واردات ،کابوتاژی و ترانزیت داخلی)

عنوانمدت انبار داری از روز اول تا روز پنجممدت انبار داری از روز اول تا روز دهممدت انبار داری از روز اول تا روز بیستممدت انبار داری از روز اول تا روز سیممدت انبار داری از روز اول تا روز چهلممدت انبار داری از روز اول تا روز پنجاهممدت انبار داری از روز اول تا بعد از پنجاه روزواحد
هر نوع بسته بندی کارتنی و صندوق هر بسته در روز (وزن هر بسته تا 30 کیلو گرم)0253288357449541725ریال
هر نوع بسته بندی کارتنی و صندوق هر بسته در روز (وزن هر بسته تا 50 کیلو گرم)06677251104145029192840ریال
هر نوع بسته بندی کارتنی و صندوق هر بسته در روز (وزن هر بسته بیشتر از 50 کیلو گرم)0195521393210430064408600ریال
اطلاعات بیشتر :

توافقنامه ها و توسعه بازار