جداول تعرفه ای

خدمات جانبی کانتینر در کلیه بنادر کشور

تعرفه خدمات جانبی کانتینری 

عنوانمیزان تعرفهواحد
معطلی جرثقیل: پس از 30 دقیقه تأخیر به ازای هر ساعت معطلی برای هر گنتری‌کرین یا جرثقیل (کسر ساعت، یک ساعت کامل محاسبه خواهد شد)336دلار
برچسب :چسباندن برچسب بر روی کانتینر پر یا برداشتن برچسب از روی کانتینر خالی (پس از حصول اطمینان از باقی نماندن آثار کالای خطرناک در کانتینر)87300ریال
خواباندن دیواره کانتینرهای Flat Rock به ازای هر دیواره101200ریال
نصب یا جداسازی برزنت کانتینرهای 20 فوت Open Top203600ریال
نصب یا جداسازی برزنت کانتینرهای 40 فوت Open Top320000ریال
تغییر وضعیت در رویه گمرکی هر دستگاه کانتینر175000ریال
هزینه تغییر بندر مقصد کانتینر تحویل شده به CY جهت بارگیری به کشتی331000ریال
هزینه کانتینری که به منظور بارگیری به کشتی روی کفی قرار گرفته لیکن به درخواست نمایندگی کشتیرانی به کشتی بارگیری نشده و به CY بازگردانده شود42دلار
هزینه صدور مانیفست به ازای هر دستگاه کانتینر10000ریال
هزینه صدور اینترچنچ برای کانتینرهایی که مالکیت یا نمایندگی آنها بین خطوط و شرکتهای نمایندگی کشتیرانی تغییر می یابد331000ریال
هزینه صدور مجدد شناسنامه هر دستگاه کانتینر230000ریال
هزینه اصلاح و الحاق داده‌ها برحسب درخواست نمایندگی خط کشتیرانی یا صاحب کالا به ازای هر دستگاه کانتینر100000ریال
هزینه ورود اطلاعات لیست بارگیری به کشتی (Loading List) بصورت دستی20000ریال
هزینه تهیه و صدور نقشه نهایی بارچینی (Bay Plan) به ازاء هر دستگاه کانتینر9000ریال
هزینه اصلاح و تغییر سمت قرارگیری کانتینر در کشتی زمانی که جهت درب کانتینر صحیح نباشد14دلار
هزینه کانتینری که بدون اعلام نام بندر مقصد به بندر تحویل می‌شود331000ریال
هزینه باز و بستن درب و پلمپ (در عملیات فک یا حک) :استفاده از هر عدد پلمپ218000ریال
اجاره زمانی تجهیزات :هر ساعت گنتری‌کرین453دلار
هزینه Lashing & Unlashing (در عملیات غیر از THC):به ازای هر دستگاه کانتینر2دلار
هزینه پالتیزه نمودن کالای کانتینر LCL برای هر پالت437000ریال
اطلاعات بیشتر :

توافقنامه ها و توسعه بازار