جداول تعرفه ای

انبارداری کانتینر- کلیه بنادر

تعرفه انبارداری کانتینر وارداتی، ترانزیت داخلی و مرجوعی از واردات

در مناطق عادی ، آزاد و ویژه اقتصادی بنادر جنوبی کشور

عنوانکانتینر 20 فوت پرکانتینر 20 فوت خالیکانتینر 40 فوت پرکانتینر 40 فوت خالیواحد
مدت انبارداری از 1 تا 5 روز0000ریال
مدت انبارداری از1 تا 10 روز721003530014420072100ریال
مدت انبارداری از 1تا 20 روز899004520018000089900ریال
مدت انبارداری از 1 تا 30 روز1074005450019710098700ریال
مدت انبارداری از 1 تا 60روز12380078700213700112500ریال
مدت انبارداری از 1 تا 90 روز15740089800247500135000ریال
مدت انبارداری از 91 روز به بعد224900112500314900157600ریال
اطلاعات بیشتر :

توافقنامه ها و توسعه بازار