جداول تعرفه ای

تعرفه ثبت کشتی

تعرفه ثبت کشتیها

  •  ماده 2 قانون اصلاح قانون دریایی ایران – جایگزین ماده (13) قانون در مورد حق ثبت 
  • حق ثبت و سایر حقوقی که برای ثبت اسناد و مدارک کشتی باید پرداخت شود به شرح جدول است.
  • حق تجدید ثبت کشتیها به ماخذ پنجاه درصد (50%) حق ثبت مندرج در بند (الف) است.
  • هزینه ثبت تغییرات در گواهینامه مبلغ چهار میلیون (4000000) ریال برای هر تغییر در مشخصات یا خصوصیات کشتی یا اجزای آن می باشد.
  • هزینه صدور المثنای گواهینامه ثبت کشتی به ماخذ سی درصد (30%) حق ثبت همان کشتی است.

 

 

عنوانمیزان تعرفهواحد
برای کشتیهای کمتر از 500 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده20000000ریال
برای کشتیهای 501 تا 1000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده30000000ریال
برای کشتیهای 1001 تا 1500 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده40000000ریال
برای کشتیهای 1501 تا 2000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده60000000ریال
برای کشتیهای 2001 تا 2500 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده80000000ریال
برای کشتیهای 2501 تا 3000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده100000000ریال
برای کشتیهای 3001 تا 4000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده120000000ریال
برای کشتیهای 4001 تا 5000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده140000000ریال
برای کشتیهای 5001 تا 6000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده160000000ریال
برای کشتیهای 6001 تا 7000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده180000000ریال
برای کشتیهای 7001 تا 8000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده200000000ریال
برای کشتیهای 8001 تا 9000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده220000000ریال
برای کشتیهای 9001 تا 10000 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده240000000ریال
برای کشتیهای از 10001 تن به بالا ظرفیت غیرخالص ثبت شده300000000ریال
اطلاعات بیشتر : اداره کل  امور دریایی