جداول تعرفه ای

تعرفه صدور اسناد دریانوردی

عنوانمیزان تعرفهواحد
گواهینامه شایستگی250000ریال
گواهینامه جانبی و مهارت100000ریال
شناسنامه دریانوردی250000ریال
سند شناسایی اتباع ایرانی250000ریال
سند شناسایی اتباع خارجی1000000ریال
اطلاعات بیشتر : اداره کل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بین المللی