جداول تعرفه ای

تعرفه ثبت نام آزمون های دریانوردی


عنوانتعرفه آزمون کتبیتعرفه آزمون شفاهیتعرفه تجدید نظرواحد
فرمانده - سفرهای نامحدود - سمتهای با تناژ بالای 500 و قدرت موتور بالای 3000 کیلو وات400000400000300000ریال
افسر اول - سفرهای نامحدود - سمتهای با تناژ بالای 500 و قدرت موتور بالای 3000 کیلو وات400000400000300000ریال
افسر دوم - سفرهای نامحدود - سمتهای با تناژ بالای 500 و قدرت موتور بالای 3000 کیلو وات400000400000300000ریال
سرمهندس - سفرهای نامحدود - سمتهای با تناژ بالای 500 و قدرت موتور بالای 3000 کیلو وات400000400000300000ریال
مهندس دوم - سفرهای نامحدود - سمتهای با تناژ بالای 500 و قدرت موتور بالای 3000 کیلو وات400000400000300000ریال
مهندس سوم - سفرهای نامحدود - سمتهای با تناژ بالای 500 و قدرت موتور بالای 3000 کیلو وات400000400000300000ریال
الکترونیک و مخابرات - سفرهای نامحدود - سمتهای با تناژ بالای 500 و قدرت موتور بالای 3000 کیلو وات400000400000300000ریال
فرمانده - سفرهای نزدیک به ساحل - سمتهای زیر 3000300000300000200000ریال
افسر دوم - سفرهای نزدیک به ساحل - سمتهای زیر 3000300000300000200000ریال
راهنمای کشتی-ارشد400000400000300000ریال
راهنمای کشتی-درجه 1400000400000300000ریال
راهنمای کشتی-درجه2400000400000300000ریال
راهنمای کشتی-درجه 3400000400000300000ریال
ملوان عرشه بالای500-200000-ریال
ملوان موتور بالای 750 کیلو وات-200000-ریال
اطلاعات بیشتر : اداره کل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بین المللی