توضیح: آمار دریافت مواد زائد کشتیها در بنادر بعلت دریافت اطلاعات از بنادر و هماهنگی در ستاد، با یک ماه تاخیر ارائه می گردد.

 

آمار به صورت چهار جدول فصلی  تحت عناوین:  «3 ماهه اول »- «6 ماهه اول »- «9 ماهه » و «12 ماهه »  ارایه می گردند. آمار سالهای گذشته به صورت تجمیعی ارائه میشود.

 

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۶ مهر ۱۳۹۹
نام بندربازرسی زیست محیطی کشتی (مورد)آب خن (M3)روغن سوخته و اسلاج(M3)دریافت زباله( مورد)دریافت فاضلاب (M3)
6 ماهه اول 99
شهیدرجایی6261816.116789.3653715
امام خمینی105625.5302.6820_
بوشهر202109.329.645_
چابهار7811.581.251_
خرمشهر22253.3813.2112_
انزلی107330.32519029.55
نوشهر و فریدونکنار118123.614.312820
امیرآباد و نکا42505.932253107
جمع 6 ماهه اول 9915003575.6161267.272036171.55
_
3 ماهه اول 99
شهید رجایی2961586.766228.41229_
امام خمینی25308.4103.3426_
بوشهر9955.18.114_
چابهار1511.53127_
خرمشهر11326.59.31__
انزلی49156.82510514.15
نوشهر و فریدونکنار4979.577911
امیرآباد و نکاء20256.91614156
جمع 3 ماهه اول 996662481.486408.12102181.15
_
12 ماهه 98
شهید رجایی11731714.822284.64147839.83
امام خمینی8551386.71551.522651-
بوشهر448330.5108.5117110
چابهار20117.241.25105-
خرمشهر407107.2528.43101-
انزلی224355.2143.129024.8
نوشهر114103.937.320826
امیرآباد و نکاء3551901.296.69796133.5
جمع کل سال 139837775916.823161.435746334.13
اطلاعات بیشتر : اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی