توضیح: آمار دریافت مواد زائد کشتیها در بنادر بعلت دریافت اطلاعات از بنادر و هماهنگی در ستاد، با یک ماه تاخیر ارائه می گردد.

 

به منظور  فرم دهی مناسبتر جداول،  امکان جمع چندماهه آمار دریافت مواد زائد کشتیها فراهم شده است. آمار به صورت چهار جدول فصلی  تحت عناوین:  «3 ماهه اول »- «3 ماهه دوم »- «3 ماهه سوم » و «3 ماهه چهارم »  در زمان مقرر تهیه و ریز آمار تسهیلات دریافت مواد زائد هر ماه در جداول فصلی ارایه شده است

 

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
نام بندربازرسی زیست محیطی کشتی (مورد)آب خن (M3)روغن سوخته و اسلاج(M3)دریافت زباله( مورد)دریافت فاضلاب (M3)
فروردین 98
شهید رجایی104171.7299.861274
امام خمینی20351.239.1196_
بوشهر1277.535.311_
چابهار10__10_
خرمشهر139.62.437_
انزلی1728_173.7
نوشهر216.51.521_
امیرآباد و نکاء81132.55748
جمع ماه اول461477383.1946315.7
-
اردیبهشت 98
شهید رجایی106449.56229.36172_
امام خمینی241117.4974.36228_
بوشهر14__14_
چابهار5__5_
خرمشهر175.80.4211_
انزلی2937_290.85
نوشهر116_11_
امیرآباد و نکاء8688.96.697216
جمع ماه دوم509704.75310.8354216.85
-
خرداد98
شهید رجایی113176.93255.281699.38
امام خمینی242138.57.8323_
بوشهر148_11_
چابهار11__11_
خرمشهر10_0.537_
انزلی2222.0120.6212.7
نوشهر2411.542311.5
امیرآباد و نکا6880.521.5645
جمع ماه سوم504437.44309.7162928.58
جمع کل سه ماهه اول 9814741619.191003.73163461.13
-
تیر 98
شهید رجایی109203.8333.65145_
امام خمینی26189.415.4270_
بوشهر48228815
چابهار27__11_
خرمشهر2714.82.7813_
انزلی33553291.7
نوشهر620_12_
امیرآباد و نکاء15149.545517
جمع ماه چهارم291654.5366.8354333.7
-
مرداد 98
شهید رجایی8592.84156.912316.45
امام خمینی26163.524.5209
بوشهر5337.581125
چابهار1310
خرمشهر3813.85.88
انزلی18141.5150.85
نوشهر413
امیرآباد و نکاء1512646011.5
جمع ماه پنجم252447.64200.744953.8
-
شهریور 98
شهید رجایی89135.43186.81119
امام خمینی218251.5218
بوشهر5597.68
چابهار2111
خرمشهر396.49
انزلی826.5281
نوشهر27
امیرآباد و نکاء9240.514.65920
جمع ماه ششم244588.43252.9145921
اطلاعات بیشتر : اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی