flag

 

تخلفات

 

راهنمای پر کردن فرم‌های آیین نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی موضوع ماده 86 اصلاحی قانون دریایی ایران

 

1- کاربرگ شکایت در هیات 

·       پر کردن مشخصات دقیق شاکی و اطلاعات خواسته شده در فرم قسمت اول 

·       پر کردن مشخصات دقیق کشتی و اطلاعات خواسته شده در فرم قسمت دوم 

·       مشخصات دریانوردی که وی شکایت شده است 

·       پر کردن عنوان تخلف 

·       آخر صفحه تاریخ 

2- کاربرگ اعلام اتهام و دعوت به جلسه رسیدگی توسط فرمانده 

·       پر کردن دقیق مشخصات شاکی در قسمت اول فرم 

·       پرکردن مشخصات کشتی که متهم در آن مشغول خدمت دریایی بوده است قسمت دوم 

·       پر کردن مشخصات دریانوردی که از وی شکایت شده 

·       کاربرگ اعلام اتهام و دعوت به جلسه رسیدگی توسط فرمانده 

·       پر کردن دقیق اطلاعات خواسته مشخصات شاکی 

3- کاربرگ دفاعیه فرمانده از تصمیم انضباطی 

·       پر کردن مشخصات کامل فرمانده در قسمت اول فرم 

·       پر کردن مشخصات کشتی محل وقوع تخلف قسمت دوم فرم 

·       عنوان تخلف انضباطی و شرح دفاعیه به صورت کامل پر شود و مستندات ضمیمه گردد 

4- کاربرگ تصمیم انضباطی فرمانده 

·       پر کردن مشخصات کامل شاکی در قسمت اول فرم 

·       پر کردن مشخصات کامل متهم در قسمت دوم فرم 

·       پر کردن مشخصات کشتی که تخلف مورد ادعا در آن روی داده 

·       قسمت سوم فرم و ضمیمه کردن اسناد ومستندات مربوطه